China
Time Zones

Shanghai20:27 2022-05-19
Beijing20:27 2022-05-19
Shenzhen20:27 2022-05-19
Guangzhou20:27 2022-05-19
Chengdu20:27 2022-05-19
Tianjin20:27 2022-05-19
Wuhan20:27 2022-05-19
Dongguan20:27 2022-05-19
Xi’an20:27 2022-05-19
Hangzhou20:27 2022-05-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date