China
Time Zones

Shanghai23:49 2023-02-02
Beijing23:49 2023-02-02
Shenzhen23:49 2023-02-02
Guangzhou23:49 2023-02-02
Chengdu23:49 2023-02-02
Tianjin23:49 2023-02-02
Wuhan23:49 2023-02-02
Dongguan23:49 2023-02-02
Xi’an23:49 2023-02-02
Hangzhou23:49 2023-02-02



China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date