China
Time Zones

Shanghai04:18 2022-05-18
Beijing04:18 2022-05-18
Shenzhen04:18 2022-05-18
Guangzhou04:18 2022-05-18
Chengdu04:18 2022-05-18
Tianjin04:18 2022-05-18
Wuhan04:18 2022-05-18
Dongguan04:18 2022-05-18
Xi’an04:18 2022-05-18
Hangzhou04:18 2022-05-18China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date