China
Time Zones

Shanghai11:48 2023-05-30
Beijing11:48 2023-05-30
Shenzhen11:48 2023-05-30
Guangzhou11:48 2023-05-30
Chengdu11:48 2023-05-30
Tianjin11:48 2023-05-30
Wuhan11:48 2023-05-30
Dongguan11:48 2023-05-30
Xi’an11:48 2023-05-30
Hangzhou11:48 2023-05-30China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date