China
Time Zones

Shanghai23:11 2024-06-22
Beijing23:11 2024-06-22
Shenzhen23:11 2024-06-22
Guangzhou23:11 2024-06-22
Chengdu23:11 2024-06-22
Tianjin23:11 2024-06-22
Wuhan23:11 2024-06-22
Dongguan23:11 2024-06-22
Xi’an23:11 2024-06-22
Hangzhou23:11 2024-06-22China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date