China
Time Zones

Shanghai04:18 2024-04-21
Beijing04:18 2024-04-21
Shenzhen04:18 2024-04-21
Guangzhou04:18 2024-04-21
Chengdu04:18 2024-04-21
Tianjin04:18 2024-04-21
Wuhan04:18 2024-04-21
Dongguan04:18 2024-04-21
Xi’an04:18 2024-04-21
Hangzhou04:18 2024-04-21China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date