China
Time Zones

Shanghai23:52 2024-04-17
Beijing23:52 2024-04-17
Shenzhen23:52 2024-04-17
Guangzhou23:52 2024-04-17
Chengdu23:52 2024-04-17
Tianjin23:52 2024-04-17
Wuhan23:52 2024-04-17
Dongguan23:52 2024-04-17
Xi’an23:52 2024-04-17
Hangzhou23:52 2024-04-17China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date