China
Time Zones

Shanghai19:19 2024-05-18
Beijing19:19 2024-05-18
Shenzhen19:19 2024-05-18
Guangzhou19:19 2024-05-18
Chengdu19:19 2024-05-18
Tianjin19:19 2024-05-18
Wuhan19:19 2024-05-18
Dongguan19:19 2024-05-18
Xi’an19:19 2024-05-18
Hangzhou19:19 2024-05-18China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date