China
Time Zones

Shanghai18:10 2022-05-26
Beijing18:10 2022-05-26
Shenzhen18:10 2022-05-26
Guangzhou18:10 2022-05-26
Chengdu18:10 2022-05-26
Tianjin18:10 2022-05-26
Wuhan18:10 2022-05-26
Dongguan18:10 2022-05-26
Xi’an18:10 2022-05-26
Hangzhou18:10 2022-05-26China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date