China
Time Zones

Shanghai14:15 2022-05-16
Beijing14:15 2022-05-16
Shenzhen14:15 2022-05-16
Guangzhou14:15 2022-05-16
Chengdu14:15 2022-05-16
Tianjin14:15 2022-05-16
Wuhan14:15 2022-05-16
Dongguan14:15 2022-05-16
Xi’an14:15 2022-05-16
Hangzhou14:15 2022-05-16China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date