Equatorial Guinea Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +593

Tỉnh mã vùng Old Số Subscriber New Số Subscriber
 Cố định Bioko Đảo Continent 9 XXXX ... 8 XXXX 09 XXXX ... 08 XXXX
 ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 3 XXXX ... 4 XXXX ... 5 XXXX ... 6 XXXX ... 7 XXXX 23 XXXX ... 24 XXXX ... 25 XXXX ... 26 XXXX ... 27 XXXX
 Trên 29 tháng 11 năm 2003 tất cả các số điện thoại trong Equatorial Guinea đã được chuyển đổi 5-6 chữ số số dòng cố định đã được bắt đầu bằng một "0." Số di động đã được bắt đầu bằng một "2."

Equatorial Guinea Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố