พม่า (พม่า) หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +95

รหัสเมือง
 Bassein 42
 ทวาย 59
 Hpa-An 58
 มั ณ ฑะเล 2
 เมาะลำไย 57
 Monywa 71
 มะริด 59
 พร็อม 53
 ท่าตอน 57
 ย่างกุ้ง (ย่างกุ้ง) 1
 โทรศัพท์มือถือ
 มั ณ ฑะเล 6 ... 90
 ย่างกุ้ง 80 ... 99
พม่า (พม่า) หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง