มาลาวี หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +265

ทุกจุดหกถึงแปดหลักด้วยรหัสที่ไม่มีพื้นที่
 รหัสมือถือ
 Celtel 9
 มาลาวีโทรคมนาคม จำกัด (MTL) 1
 Telekom เครือข่ายมาลาวี จำกัด (TNML) 8
มาลาวี หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง