China
Time Zones

Shanghai00:04 2022-05-19
Beijing00:04 2022-05-19
Shenzhen00:04 2022-05-19
Guangzhou00:04 2022-05-19
Chengdu00:04 2022-05-19
Tianjin00:04 2022-05-19
Wuhan00:04 2022-05-19
Dongguan00:04 2022-05-19
Xi’an00:04 2022-05-19
Hangzhou00:04 2022-05-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date