China
Time Zones

Shanghai00:20 2022-05-19
Beijing00:20 2022-05-19
Shenzhen00:20 2022-05-19
Guangzhou00:20 2022-05-19
Chengdu00:20 2022-05-19
Tianjin00:20 2022-05-19
Wuhan00:20 2022-05-19
Dongguan00:20 2022-05-19
Xi’an00:20 2022-05-19
Hangzhou00:20 2022-05-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date