China
Time Zones

Shanghai01:50 2024-02-27
Beijing01:50 2024-02-27
Shenzhen01:50 2024-02-27
Guangzhou01:50 2024-02-27
Chengdu01:50 2024-02-27
Tianjin01:50 2024-02-27
Wuhan01:50 2024-02-27
Dongguan01:50 2024-02-27
Xi’an01:50 2024-02-27
Hangzhou01:50 2024-02-27China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date