China
Time Zones

Shanghai04:15 2024-04-19
Beijing04:15 2024-04-19
Shenzhen04:15 2024-04-19
Guangzhou04:15 2024-04-19
Chengdu04:15 2024-04-19
Tianjin04:15 2024-04-19
Wuhan04:15 2024-04-19
Dongguan04:15 2024-04-19
Xi’an04:15 2024-04-19
Hangzhou04:15 2024-04-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date