China
Time Zones

Shanghai12:32 2022-05-17
Beijing12:32 2022-05-17
Shenzhen12:32 2022-05-17
Guangzhou12:32 2022-05-17
Chengdu12:32 2022-05-17
Tianjin12:32 2022-05-17
Wuhan12:32 2022-05-17
Dongguan12:32 2022-05-17
Xi’an12:32 2022-05-17
Hangzhou12:32 2022-05-17



China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date