China
Time Zones

Shanghai18:35 2022-05-26
Beijing18:35 2022-05-26
Shenzhen18:35 2022-05-26
Guangzhou18:35 2022-05-26
Chengdu18:35 2022-05-26
Tianjin18:35 2022-05-26
Wuhan18:35 2022-05-26
Dongguan18:35 2022-05-26
Xi’an18:35 2022-05-26
Hangzhou18:35 2022-05-26China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date