China
Time Zones

Shanghai23:12 2024-04-17
Beijing23:12 2024-04-17
Shenzhen23:12 2024-04-17
Guangzhou23:12 2024-04-17
Chengdu23:12 2024-04-17
Tianjin23:12 2024-04-17
Wuhan23:12 2024-04-17
Dongguan23:12 2024-04-17
Xi’an23:12 2024-04-17
Hangzhou23:12 2024-04-17China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date