China
Time Zones

Shanghai23:18 2022-05-21
Beijing23:18 2022-05-21
Shenzhen23:18 2022-05-21
Guangzhou23:18 2022-05-21
Chengdu23:18 2022-05-21
Tianjin23:18 2022-05-21
Wuhan23:18 2022-05-21
Dongguan23:18 2022-05-21
Xi’an23:18 2022-05-21
Hangzhou23:18 2022-05-21China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date