China
Time Zones

Shanghai00:35 2024-04-18
Beijing00:35 2024-04-18
Shenzhen00:35 2024-04-18
Guangzhou00:35 2024-04-18
Chengdu00:35 2024-04-18
Tianjin00:35 2024-04-18
Wuhan00:35 2024-04-18
Dongguan00:35 2024-04-18
Xi’an00:35 2024-04-18
Hangzhou00:35 2024-04-18China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date