China
Time Zones

Shanghai19:08 2024-05-18
Beijing19:08 2024-05-18
Shenzhen19:08 2024-05-18
Guangzhou19:08 2024-05-18
Chengdu19:08 2024-05-18
Tianjin19:08 2024-05-18
Wuhan19:08 2024-05-18
Dongguan19:08 2024-05-18
Xi’an19:08 2024-05-18
Hangzhou19:08 2024-05-18China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date