China
Time Zones

Shanghai23:30 2022-05-18
Beijing23:30 2022-05-18
Shenzhen23:30 2022-05-18
Guangzhou23:30 2022-05-18
Chengdu23:30 2022-05-18
Tianjin23:30 2022-05-18
Wuhan23:30 2022-05-18
Dongguan23:30 2022-05-18
Xi’an23:30 2022-05-18
Hangzhou23:30 2022-05-18China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date