China
Time Zones

Shanghai00:40 2024-04-18
Beijing00:40 2024-04-18
Shenzhen00:40 2024-04-18
Guangzhou00:40 2024-04-18
Chengdu00:40 2024-04-18
Tianjin00:40 2024-04-18
Wuhan00:40 2024-04-18
Dongguan00:40 2024-04-18
Xi’an00:40 2024-04-18
Hangzhou00:40 2024-04-18China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date