China
Time Zones

Shanghai00:40 2022-05-22
Beijing00:40 2022-05-22
Shenzhen00:40 2022-05-22
Guangzhou00:40 2022-05-22
Chengdu00:40 2022-05-22
Tianjin00:40 2022-05-22
Wuhan00:40 2022-05-22
Dongguan00:40 2022-05-22
Xi’an00:40 2022-05-22
Hangzhou00:40 2022-05-22China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date