ஜிம்பாப்வே
ஹோட்டல் தேடல்

Matopos, Matobo Hills
Matobo Hills Lodge
Matobo

Victoria Falls, 583 Manyika Road
Pamusha Lodge
Pamusha

Mutare, Champion Mine Road
Musangano Lodge
Musangano

Victoria Falls, Reynard Road 546
Mandebele Lodge
Mandebele

Harare, Jason Moyo Ave
Meikles Hotel
Meikles

Nyanga, Nyanga National Park
Rhodes Nyanga Hotel
Rhodes

Victoria Falls, 328 Parkway Drive
Elephant Hills Resort
Elephant

Victoria Falls, Stand 471 Squire Cummings Ave
Victoria Falls Safari Club
Victoria

Bulawayo, 4 Tagore Road
High Mount Lodge
High

Bulawayo, 114 Joshua Nkomo Street
The N1 Hotel Bulawayo
The

Masvingo, 1 Shepherd's Plot
Lodge at The Ancient City
Lodge

Harare, Samora Machel Ave
Holiday Inn Harare
Holiday