Burundi pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +257

Mga Telepono
 Bujumbura
 21 XXXX
 22 XXXX
 23 XXXX
 24 XXXX
 26 XXXX
 27 XXXX
 Iba pang mga lokalidad
 30 XXXX
 40 XXXX
 50 XXXX
 Mga mobile phone
 Mga mobile phone
 29 XXXX


Burundi internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod