Taiwan

Prefixul ţării +886

Oraş Coduri

Changhua

4

Chiayi County 5

Chunan

37

Chunghsing-Hsintsun

49

Chungli

3

Fengyuan

4

Hsiaying

6

Hualien

38

Kaohsiung

7

Keelung

2

Lotung

39

Pingtung

8

Taichung

4

Tainan

6

Taipei

2

Taitung

89

Taoyuan

3

Prefixe Telefonice, internaţionale de asteptare coduri, apeluri telefonice, apelare, prefixul zonei, telefon pentru apelare, codurile internaţionale de numerotare, apelarea coduri de ţări, prefixul ţării, oraş coduri