Live Search Tutorial

天气预报10天

(城市或地方)

  Bartica 圭亚那 (GY) | 天气预报


  这个
  下午
  星期四
  晚间
  星期四
  星期五
  早上
  星期五
  下午
  星期五
  晚间
  星期五
  星期六
  早上
  轻微多云 有雨,清澈 毛毛雨,清澈 雨 有雨 毛毛雨,清澈 有雨 雨,清澈
  轻微多云 有雨,清澈 毛毛雨,清澈 有雨 毛毛雨,清澈 有雨 雨,清澈
  26° C
  78° F
  24° C
  75° F
  26° C
  78° F
  27° C
  80° F
  25° C
  77° F
  24° C
  75° F
  25° C
  77° F
  26° C
  78° F
  0.2 mm 1.1 mm 0.7 mm 6.5 mm 3.8 mm 0.9 mm 2.1 mm 5.3 mm

  NE-9 km/h

  NE-7 km/h

  NE-4 km/h

  NE-8 km/h

  NE-8 km/h

  NE-6 km/h

  ñ-4 km/h

  ñ-8 km/h


  预测间隔6小时

  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  14 - 20轻微多云 轻微多云
  26° C
  78° F
  0.2 mm9 km/h - NE
  轻微的微风
  85%1012 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  20 - 02有雨,清澈 有雨,清澈
  24° C
  75° F
  1.1 mm7 km/h - NE
  轻微的微风
  93%1012 hPa
  02 - 08毛毛雨,清澈 毛毛雨,清澈
  26° C
  78° F
  0.7 mm4 km/h - NE
  软风
  91%1014 hPa
  08 - 14 雨
  27° C
  80° F
  6.5 mm8 km/h - NE
  轻微的微风
  82%1010 hPa
  14 - 20有雨 有雨
  25° C
  77° F
  3.8 mm8 km/h - NE
  轻微的微风
  94%1012 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  20 - 02毛毛雨,清澈 毛毛雨,清澈
  24° C
  75° F
  0.9 mm6 km/h - NE
  软风
  95%1011 hPa
  02 - 08有雨 有雨
  25° C
  77° F
  2.1 mm4 km/h - ñ
  软风
  91%1014 hPa
  08 - 14雨,清澈 雨,清澈
  26° C
  78° F
  5.3 mm8 km/h - ñ
  轻微的微风
  86%1010 hPa
  14 - 20有雨,清澈 有雨,清澈
  24° C
  75° F
  2.1 mm9 km/h - NE
  轻微的微风
  95%1012 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  20 - 02毛毛雨,清澈 毛毛雨,清澈
  24° C
  75° F
  0.6 mm6 km/h - NE
  软风
  96%1010 hPa
  02 - 08有雨 有雨
  24° C
  75° F
  1.3 mm3 km/h - ñ
  软风
  94%1013 hPa
  08 - 14 雨
  26° C
  78° F
  10.6 mm9 km/h - ñ
  轻微的微风
  84%1009 hPa
  14 - 20有雨 有雨
  24° C
  75° F
  4.2 mm7 km/h - NE
  轻微的微风
  94%1012 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  20 - 02局部阴天 局部阴天
  24° C
  75° F
  0.4 mm4 km/h - ñ
  软风
  95%1010 hPa
  02 - 08雨,清澈 雨,清澈
  24° C
  75° F
  5.2 mm5 km/h - NE
  软风
  93%1014 hPa
  08 - 14雨,清澈 雨,清澈
  25° C
  77° F
  8 mm12 km/h - NE
  轻微的微风
  87%1010 hPa
  14 - 20有雨 有雨
  24° C
  75° F
  2.7 mm6 km/h - NE
  软风
  95%1012 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  20 - 02有雨 有雨
  24° C
  75° F
  2.5 mm5 km/h - NE
  软风
  96%1010 hPa
  02 - 08有雨 有雨
  24° C
  75° F
  2.6 mm7 km/h - NE
  轻微的微风
  92%1013 hPa
  08 - 14 雨
  26° C
  78° F
  10.1 mm10 km/h - NE
  轻微的微风
  85%1010 hPa
  14 - 20有雨,清澈 有雨,清澈
  24° C
  75° F
  3.8 mm6 km/h - NE
  软风
  95%1012 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  20 - 02细雨 细雨
  23° C
  73° F
  0.8 mm4 km/h - NE
  软风
  96%1010 hPa
  02 - 08有雨,清澈 有雨,清澈
  24° C
  75° F
  2 mm4 km/h - NE
  软风
  90%1013 hPa
  08 - 14雨,清澈 雨,清澈
  26° C
  78° F
  8 mm10 km/h - NE
  轻微的微风
  84%1009 hPa
  14 - 20有雨 有雨
  24° C
  75° F
  1.6 mm10 km/h - NE
  轻微的微风
  95%1011 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  20 - 02有雨,清澈 有雨,清澈
  23° C
  73° F
  1.6 mm4 km/h - ñ
  软风
  96%1010 hPa
  02 - 08毛毛雨,清澈 毛毛雨,清澈
  24° C
  75° F
  0.7 mm3 km/h - Ë
  软风
  91%1012 hPa
  08 - 14有雨,清澈 有雨,清澈
  26° C
  78° F
  3.4 mm9 km/h - NE
  轻微的微风
  85%1008 hPa
  14 - 20有雨,清澈 有雨,清澈
  25° C
  77° F
  3.1 mm5 km/h - NE
  软风
  94%1010 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  20 - 02毛毛雨,清澈 毛毛雨,清澈
  23° C
  73° F
  0.7 mm7 km/h - Ë
  轻微的微风
  95%1009 hPa
  02 - 08毛毛雨,清澈 毛毛雨,清澈
  25° C
  77° F
  0.7 mm2 km/h - SE
  软风
  91%1012 hPa
  08 - 14有雨,清澈 有雨,清澈
  28° C
  82° F
  2.3 mm6 km/h - ñ
  软风
  79%1008 hPa
  14 - 20 雨
  25° C
  77° F
  5.2 mm5 km/h - NE
  软风
  95%1011 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  20 - 02有雨 有雨
  24° C
  75° F
  1.5 mm4 km/h - NE
  软风
  95%1010 hPa
  02 - 08多云的 多云的
  25° C
  77° F
  0.1 mm2 km/h - SE
  软风
  92%1013 hPa
  08 - 14有雨,清澈 有雨,清澈
  27° C
  80° F
  3.8 mm3 km/h - NE
  软风
  83%1009 hPa

  预测细节

  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  16-17轻微多云 轻微多云
  28° C
  82° F
  11 km/h - NE
  轻微的微风
  73%30%1009 hPa
  17-18轻微多云 轻微多云
  27° C
  80° F
  11 km/h - NE
  轻微的微风
  78%35%1010 hPa
  18-19局部阴天 局部阴天
  27° C
  80° F
  11 km/h - NE
  轻微的微风
  83%57%1011 hPa
  19-20轻微多云 轻微多云
  26° C
  78° F
  9 km/h - NE
  轻微的微风
  85%18%1012 hPa
  20-21轻微多云 轻微多云
  26° C
  78° F
  8 km/h - NE
  轻微的微风
  88%20%1013 hPa
  21-22轻微多云 轻微多云
  26° C
  78° F
  6 km/h - NE
  软风
  89%21%1013 hPa
  22-23轻微多云 轻微多云
  25° C
  77° F
  5 km/h - NE
  软风
  90%21%1013 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  23-00轻微多云 轻微多云
  25° C
  77° F
  4 km/h - NE
  软风
  92%28%1013 hPa
  00-01有雨,清澈 有雨,清澈
  25° C
  77° F
  0.3 mm 6 km/h - NE
  软风
  92%85%1012 hPa
  01-02有雨 有雨
  24° C
  75° F
  0.8 mm 7 km/h - NE
  轻微的微风
  93%93%1012 hPa
  02-03有雨 有雨
  24° C
  75° F
  0.4 mm 6 km/h - NE
  软风
  93%100%1012 hPa
  03-04毛毛雨,清澈 毛毛雨,清澈
  25° C
  77° F
  0.2 mm 6 km/h - NE
  软风
  93%53%1012 hPa
  04-05局部阴天 局部阴天
  24° C
  75° F
  6 km/h - NE
  软风
  94%48%1012 hPa
  05-06局部阴天 局部阴天
  24° C
  75° F
  6 km/h - NE
  软风
  94%39%1012 hPa
  06-07轻微多云 轻微多云
  25° C
  77° F
  6 km/h - NE
  软风
  94%24%1013 hPa
  07-08局部阴天 局部阴天
  26° C
  78° F
  0.1 mm 4 km/h - NE
  软风
  91%68%1014 hPa
  08-09细雨 细雨
  27° C
  80° F
  0.2 mm 7 km/h - Ë
  轻微的微风
  84%96%1014 hPa
  09-10有雨 有雨
  27° C
  80° F
  0.7 mm 5 km/h - NE
  软风
  83%93%1014 hPa
  10-11雨,清澈 雨,清澈
  26° C
  78° F
  2.8 mm 9 km/h - NE
  轻微的微风
  87%82%1014 hPa
  11-12毛毛雨,清澈 毛毛雨,清澈
  27° C
  80° F
  0.2 mm 3 km/h - NE
  软风
  83%76%1012 hPa
  12-13雨,清澈 雨,清澈
  26° C
  78° F
  1.9 mm 11 km/h - ñ
  轻微的微风
  85%84%1011 hPa
  13-14有雨 有雨
  27° C
  80° F
  0.7 mm 8 km/h - NE
  轻微的微风
  82%91%1010 hPa
  14-15 雨
  26° C
  78° F
  1.8 mm 11 km/h - NE
  轻微的微风
  88%92%1009 hPa
  15-16细雨 细雨
  27° C
  80° F
  0.2 mm 7 km/h - NE
  轻微的微风
  88%89%1009 hPa
  16-17 雨
  25° C
  77° F
  1.5 mm 11 km/h - NE
  轻微的微风
  93%89%1009 hPa
  17-18多云的 多云的
  25° C
  77° F
  0.1 mm 8 km/h - NE
  轻微的微风
  93%95%1010 hPa
  18-19多云的 多云的
  25° C
  77° F
  8 km/h - NE
  轻微的微风
  92%93%1011 hPa
  19-20局部阴天 局部阴天
  25° C
  77° F
  0.1 mm 8 km/h - NE
  轻微的微风
  94%79%1012 hPa
  20-21局部阴天 局部阴天
  25° C
  77° F
  7 km/h - ñ
  轻微的微风
  95%57%1013 hPa
  21-22局部阴天 局部阴天
  25° C
  77° F
  8 km/h - ñ
  轻微的微风
  95%61%1013 hPa
  22-23局部阴天 局部阴天
  25° C
  77° F
  9 km/h - NE
  轻微的微风
  96%74%1012 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  23-00细雨 细雨
  24° C
  75° F
  0.2 mm 8 km/h - NE
  轻微的微风
  97%96%1012 hPa
  00-01有雨 有雨
  24° C
  75° F
  0.3 mm 7 km/h - NE
  轻微的微风
  98%99%1012 hPa
  01-02细雨 细雨
  24° C
  75° F
  0.2 mm 6 km/h - NE
  软风
  95%96%1011 hPa
  02-03有雨 有雨
  24° C
  75° F
  0.7 mm 5 km/h - NE
  软风
  96%100%1011 hPa
  03-04有雨 有雨
  24° C
  75° F
  0.9 mm 6 km/h - NE
  软风
  97%100%1011 hPa
  04-05有雨 有雨
  24° C
  75° F
  0.3 mm 4 km/h - NE
  软风
  96%99%1011 hPa
  05-06多云的 多云的
  24° C
  75° F
  0.1 mm 3 km/h - NE
  软风
  95%91%1012 hPa
  06-07细雨 细雨
  24° C
  75° F
  0.1 mm 3 km/h - ñ
  软风
  93%86%1013 hPa
  07-08局部阴天 局部阴天
  25° C
  77° F
  0.1 mm 4 km/h - ñ
  软风
  91%84%1014 hPa
  08-09细雨 细雨
  26° C
  78° F
  0.2 mm 4 km/h - NE
  软风
  87%97%1014 hPa
  09-10有雨,清澈 有雨,清澈
  27° C
  80° F
  0.9 mm 6 km/h - NE
  软风
  83%65%1014 hPa
  10-11有雨,清澈 有雨,清澈
  28° C
  82° F
  0.9 mm 3 km/h - ñ
  软风
  79%61%1013 hPa
  11-12有雨,清澈 有雨,清澈
  27° C
  80° F
  0.5 mm 8 km/h - ñ
  轻微的微风
  83%79%1012 hPa
  12-13雨,清澈 雨,清澈
  26° C
  78° F
  2.6 mm 8 km/h - NE
  轻微的微风
  89%83%1011 hPa
  13-14有雨 有雨
  26° C
  78° F
  0.4 mm 8 km/h - ñ
  轻微的微风
  86%90%1010 hPa
  14-15雨,清澈 雨,清澈
  26° C
  78° F
  1.3 mm 9 km/h - ñ
  轻微的微风
  86%82%1009 hPa
  15-16毛毛雨,清澈 毛毛雨,清澈
  26° C
  78° F
  0.2 mm 9 km/h - NE
  轻微的微风
  89%85%1009 hPa
  16-17有雨 有雨
  25° C
  77° F
  0.5 mm 10 km/h - NE
  轻微的微风
  91%89%1009 hPa
  17-18细雨 细雨
  25° C
  77° F
  0.2 mm 9 km/h - NE
  轻微的微风
  93%92%1010 hPa
  18-19局部阴天 局部阴天
  25° C
  77° F
  9 km/h - NE
  轻微的微风
  94%81%1011 hPa
  19-20局部阴天 局部阴天
  24° C
  75° F
  9 km/h - NE
  轻微的微风
  95%72%1012 hPa
  20-21局部阴天 局部阴天
  24° C
  75° F
  8 km/h - NE
  轻微的微风
  96%57%1012 hPa
  21-22局部阴天 局部阴天
  24° C
  75° F
  7 km/h - NE
  轻微的微风
  97%43%1012 hPa
  22-23局部阴天 局部阴天
  24° C
  75° F
  6 km/h - NE
  软风
  97%49%1012 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  23-00局部阴天 局部阴天
  24° C
  75° F
  0.1 mm 4 km/h - ñ
  软风
  98%67%1011 hPa
  00-01细雨 细雨
  24° C
  75° F
  0.1 mm 6 km/h - NE
  软风
  96%89%1011 hPa
  01-02有雨 有雨
  24° C
  75° F
  0.3 mm 6 km/h - NE
  软风
  96%91%1010 hPa
  Met.No - Yr.No logo Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Based on data from MET Norway.