Kimchi Guest House Seoul, KR
110044 45-10, Jahamun-ro 1-gil, Jongno-guhotellivaraukset