W Bangkok Bangkok, TH
10500 106 North Sathorn Road, Silomhotellivaraukset