Phnom Penh Katari Hotel Phnom Penh, KH
#61, Orknha Chrun Youhak(294)


Phnom Penh Katari Hotel,  hotel reservations Phnom Penh
Phnom Penh Katari Hotel
Phnom Penh