The Peninsula Shanghai Shanghai, CN
200002 32 Zhongshan Dong Yi Road


The Peninsula Shanghai,  hotel reservations Shanghai
The Peninsula Shanghai
Shanghai