City Hotel N.U.T.S. Tokyo, JP
160-0022 1 16 5 Shinjuku, Shinjuku-ku
City Hotel N.U.T.S.,  hotel reservations Tokyo
City Hotel N.U.T.S.
Tokyo