Palau
etsi hotelleja

Koror, P.O. Box 10108
Palau Royal Resort, P.O. Box 10108, varaus hotellit Koror Palau Royal Resort
Airai, PO Box 8067
Airai Water Paradise Hotel & Spa, PO Box 8067, varaus hotellit Airai Airai Water Paradise Hotel & Spa
Koror, PO Box 280
West Plaza Hotel Coral Reef, PO Box 280, varaus hotellit Koror West Plaza Hotel Coral Reef
Koror, PO Box 280
West Plaza Hotel Downtown, PO Box 280, varaus hotellit Koror West Plaza Hotel Downtown
Koror, PO Box 280
West Plaza Hotel by the Sea, PO Box 280, varaus hotellit Koror West Plaza Hotel by the Sea
Koror, Malakal
West Plaza Hotel Malakal, Malakal, varaus hotellit Koror West Plaza Hotel Malakal
Koror, Main Street
DW Motel Palau, Main Street, varaus hotellit Koror DW Motel Palau
Airai, Airai Rock Islands, Ngellil Island
Ngellil Island Bungalows, Airai Rock Islands, Ngellil Island, varaus hotellit Airai Ngellil Island Bungalows
Koror, PO Box 280
West Plaza Hotel Desekel, PO Box 280, varaus hotellit Koror West Plaza Hotel Desekel