तंजानिया कॉलिंग कोड

देश कोड +255

अरुशा 27
 दार एस सलाम 22
 डोडोमा 26
 इरिंगा 26
 कजेरा 28
 किगोमा 28
 Kilimanjao 27
 लिंडी 23
 मारा 28
 म्बेय 25
 मोरोगोरो 223
 Mtara 23
 Mwanza 28
 पेम्बा 24
 प्वानी 23
 रक्वा 25
 रुवुमा 25
 शिंयांगा 28
 सिंगिदा 26
 टैबोरा 26
 टांगा 27
 जंजीबार 24


तंजानिया कॉलिंग कोड, अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड, फोन कॉल, डायलिंग, क्षेत्र कोड, फोन डायलिंग, अंतर्राष्ट्रीय डायलिंग कोड, कॉलिंग देश कोड, देश कोड, शहर कोड