घाना कॉलिंग कोड

देश कोड +233

मोबाइल फोन
 अक्करा 21
 अक्करा 72
 केप कोस्ट 42
 अक्करा 81
 Kumasi 51
 अक्करा 31
 टमाले 71
 तेमा 22


घाना कॉलिंग कोड, अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड, फोन कॉल, डायलिंग, क्षेत्र कोड, फोन डायलिंग, अंतर्राष्ट्रीय डायलिंग कोड, कॉलिंग देश कोड, देश कोड, शहर कोड