बोस्निया और हर्जेगोविना कॉलिंग कोड

देश कोड +387

कोड्स कॉलिंग
 बंजा लुका 51
 Bijeljina 55
 Bosansko - Podrinjska ज़हूपनिजा / Kanton 38
 डिस्ट्रिक्ट Brcko 49
 डोबोज 53
 Foca / Srbinje 58
 Herceg - Bosanska ज़हूपनिजा / Kanton 34
 Hercegovačko - नेरेवांस्का ज़ुपैनिजा / Kanton 36
 Kanton सरजेवो 33
 Mrkonjić ग्रैड 50
 पोसावस्का जुपानिजा / Kanton 31
 Prijedor 52
 Samac 54
 Sarajevska ज़हूपनिजा / Kanton 33
 Srednjo - Bosanska ज़हूपनिजा / Kanton 30
 Srpsko साराजेवो 57
 Srbinje 58
 त्रेबिंजे 59
 Tuzlanska ज़हूपनिजा / Kanton 35
 Unsko - Sanska ज़हूपनिजा / Kanton 37
 Zapadno - Hercegovacka ज़हूपनिजा / Kanton 39
 Zenicko - Dobojska ज़हूपनिजा / Kanton 32
 Zvornik 56
 मोबाइल फोन
 EroNet (GSM900) 63
 जीएसएम BIH (जीएसएम 900) 61
 Mobi के (जीएसएम 900) 65


बोस्निया और हर्जेगोविना कॉलिंग कोड, अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड, फोन कॉल, डायलिंग, क्षेत्र कोड, फोन डायलिंग, अंतर्राष्ट्रीय डायलिंग कोड, कॉलिंग देश कोड, देश कोड, शहर कोड