Burundi Kode panggilan

Kode negara +257

telepon
 Bujumbura
 21 XXXX
 22 XXXX
 23 XXXX
 24 XXXX
 26 XXXX
 27 XXXX
 daerah lain
 30 XXXX
 40 XXXX
 50 XXXX
 Ponsel
 Ponsel
 29 XXXX

Burundi Kode Memanggil, Kode Memanggil Internasional, Panggilan Telepon, Panggilan, Kode Area, Panggilan Telepon, Kode Panggilan Internasional, Kode Negara Memanggil, Kode Negara, Kode Kota