Live Search Tutorial

机场

(机场名称或城市)


  Kilifi Plantation Farm Airport, Kenya
  当前时间
  Kenya Kilifi Plantation Farm Airport 机场 Kilifi Plantation Farm Airport (type: 小机场)
  地区: Kenya, Kilifi
  机场海拔: 1 ft (AF m)
  机场代码: KE-6095 | GPS 码: